REGULAMIN
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „DELFINEK”

I. Warunki przynależności do UKS „Delfinek” Ustrzyki Dolne

1. Wypełnienie i podpisanie Deklaracji Członkowskiej.
2. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
3. Podpisanie Deklaracji Członkowskiej przez Prezesa UKS Delfinek.
4. Wniesienie składki członkowskiej w wysokości i w terminie ustalonym przez Zarząd Klubu.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez UKS „Delfinek” Ustrzyki Dolne

1. Klub pływacki UKS „Delfinek” prowadzi zajęcia pływackie w następujących formach:
a) sekcja doskonalenia pływania oraz rekreacji sportowej
b) sekcja wyczynu sportowego
2. W zajęciach sekcji wyczynu sportowego mogą uczestniczyć osoby posiadające aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu pływackiego wydane przez lekarza medycyny sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie do dnia 15-go każdego miesiąca opłaty miesięcznej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.
4. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej dwóch miesięcy, Zarząd Klubu może podjąć decyzje o odsunięciu uczestnika od zajęć do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności.
5. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania regulaminów odpowiada uczestnik zajęć, poniesionymi kosztami obciążony zostanie winny wyrządzonych szkód, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

III.  Opłaty

1.Wysokość Składki Członkowskiej ustala Zarząd Klubu  podejmując właściwą uchwałę  na dany okres.
2. Składkę członkowską  należy wnieść do dnia 15-tego każdego  miesiąca.
3. Składka zawiera opłaty za:
- wstęp na basen
- opłata instruktora
- opłata księgowej
- stała opłata członkowska
4. Wyrobienie jednorazowe licencji zawodnika oraz aktualizacja licencji (na dany rok)
5. Nawet jednorazowe uczestnictwo w zajęciach w okresie od pierwszego do ostatniego dnia zajęć obliguje do wniesienia pełnej opłaty.
6. Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto ( nr konta podany jest na stronie internetowej
Klubu oraz na tablicy ogłoszeń) z odpowiednim dopiskiem "SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA (miesiąc)-(imię i nazwisko)”

IV.  Organizacja szkolenia

1. Zajęcia pływackie prowadzone są według planów szkoleniowych opracowanych przez Trenera / Trenera Koordynatora.
2. W ramach zajęć pływackich zawodnicy trenują w grupach treningowych, podziału grup dokonuje Trener Koordynator wraz z Trenerami.
3. Wszelkie ruchy kadrowe polegające na przejściu zawodnika z jednej grupy do drugiej są możliwe po podjęciu decyzji przez Trenera Koordynatora na wniosek Trenera prowadzącego zawodnika.
4. Zajęcia prowadzone są przez Trenerów i Instruktorów zatrudnionych przez Zarząd Klubu
i odbywają się zgodnie z harmonogramem treningów, który jest zamieszczany na stronie internetowej klubu lub na tablicy ogłoszeń.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zgłaszania Trenerowi prowadzącemu:
a) dłuższych nieobecności na zajęciach i rezygnacji z udziału w zajęciach,
b) niedyspozycji oraz wszelkich urazów, kontuzji lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
6. Trenerzy / Instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia zajęć w strojach Klubowych.
7. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminu odpowiadają Trenerzy / Instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Klubu.
8. Zawodnik podczas zajęć jest obowiązany do wykonywania poleceń i stosowania się do wskazówek Trenera.
9. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały stosowaniem Regulaminu Dyscyplinarnego Klubu uchwalonego przez Zarząd.

V. Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych

1. Zawodnicy UKS „Delfinek” uczestniczą w zawodach zgodnie z terminarzem startów ustalonym przez Trenera Koordynatora i zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.
2. Trener Koordynator lub Trener prowadzący podejmują decyzje o starcie zawodnika w zawodach, o których mowa w pkt. 1, na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w treningach, a także dokonują zgłoszenia zawodnika do zawodów.
3. Zawodnik jest zobowiązany swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować barwy klubu.
4. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma
obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich.
5. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

VI. Ogólne zasady dotyczące zachowania zawodnika oraz strojów klubowych

1. Zawodnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się jak przystało na dobrego sportowca tak podczas treningów zawodów jak i wszelkich zgrupowań, obozów, w których zawodnik uczestniczy.
2. Zawodnik jest zobowiązany do szanowania mienia klubowego, w szczególności strojów klubowych i udostępnianych pomieszczeń.
3. Wyposażenie w osobisty sprzęt pływacki tj. stroje startowe i treningowe, czepki, okulary,
ręczniki, klapki itp. – leży w gestii zawodnika.
4. Wszelkie przejawy niszczenia mienia klubowego lub jakiegokolwiek innego przez zawodnika klubu UKS Delfinek będą karane.

VII. Wyróżnienia i kary

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, godne reprezentowanie barw Klubu, sportową postawę i rywalizację w duchu „fair play” Zarząd Klubu przyznaje wyróżnienia i nagrody w postaci:
a. wyróżnienia na piśmie z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza zawodnik,
b. w ramach możliwości Klubu inne nagrody.
2. Kary wymierzane są za wykroczenia, za które uznaje się w szczególności:
a) nieprzestrzeganie statutu, Uchwał władz oraz Regulaminów Klubu,
b) nieterminowe uiszczanie opłat (klubowych, miesięcznych),
c) niestawienie się na zawody bez podania przyczyny,
d) zniszczenie lub zagubienie sprzętu i mienia klubowego,
e) niesportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i startów w zawodach.

VIII. Sprawy organizacyjne

1. W sprawach pilnych można kontaktować się z Członkami Zarządu Klubu podane na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.
2. Spotkania rodziców z trenerami oraz przedstawicielami Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb. Informacja o spotkaniu zamieszczana jest na stronie internetowej Klubu lub na
tablicy ogłoszeń.
3. Trenerzy są również dostępni bezpośrednio przed i po treningu, nigdy w trakcie.
4. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu należy zgodnie ze Statutem wyłącznie do zadań Zarządu Klubu. Wszelkie sprawy załatwiane na rzecz Klubu mogą być przeprowadzane przez rodziców i członków Klubu po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu i uzyskaniu akceptacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i zostaną poddane do zaopiniowania przez członków klubu.
2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Klubu, tablicy ogłoszeń.
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu UKS Delfinek Ustrzyki Dolne.
4. Rzeczy nieujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.